Innhold årsmøte 2018

Til medlemmer i Lillestrøm Tennisklubb

Lillestrøm 14.3.2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb

Det er kun kommet inn 1 forslag til styret innen fristen 7.3 og ingen etter det. Gjelder innspill til nytt styremedlem og er hensyntatt,

Styret viser til innkalling til årsmøte av 21.2.2018

Årsmøtet avholdes den 21.3.2018, kl 18.00 i klubbhuset, Buegata 9, Lillestrøm. Endret sted til kantina i Skedsmohallen pga snøforhold og parkeringsproblemer i Buegata.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Innstilling fra styre og valgkomite at leder, nestleder, styremedlemmer og vara velges for 2 år om gangen.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2                Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

[15.5]            [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer                             endres tilsvarende]

15.5               To revisorer: Lars Myhrer, gjenvalg 2018-2019 og Lars Jappee, gjenvalg 2018-2019.

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi                                  styret fullmakt til å oppnevne representantene. Styret får fullmakt.

15.7               Leder av valgkomiteen

15.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9               Varamedlem til valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende innhold og dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
  • Gjennomgang av pkt 1-15.9 og godkjenne saker til behandling. Info om hvordan stemme: Ved unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt.
 • Idrettslagets årsberetning
  • Vedlegg
 • Regnskap
  • Vedlegg
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Pkt 10.1 i sakslisten
 • Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt]
  • Uendret
 • Styrets forslag til budsjett
  • Vedlegg
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Ikke aktuelt
 • Valgkomiteens innstilling:
  • Leder: Walther Løken Hansen 2017-2019. Ikke på valg
  • Nestleder: Jan Egil Martinsen 2016-2018. På valg. Gjenvalg 2018-2020.
  • Styremedlem: Stig Lintorp 2017-2019. Ikke på valg.
  • Styremedlem: Heidi Nicolaisen 2017-2019. Ikke på valg.
  • Styremedlem: Gunnar Rasmussen 2016-2018. På valg. Innstilling på Anne Lise Leidland 2018-2020.
  • Varamedlem på valg. Innstiller Gunnar Rasmussen 2018-2020

 

 • Styrets innstilling til ny valgkomité:
  • Leder: Børre Tosterud. Gjenvalg 2018-2019
  • Nestleder: Lise Angermo Grandahl gjenvalg 2018-2019
  • Styremedlem: Tommy Halvorsen gjenvalg 2018-2019
  • Vara: Sissel Jakobsen gjenvalg 2018-2019.

Årsmøte 2018

Årsberetning LTK 2017

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Med vennlig hilsen
styret i Lillestrøm Tennisklubb