Innhold årsmøte 2024

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb 2024

Styret viser til innkalling til årsmøte av 21.2.2024.

Årsmøtet avholdes den 20.3.2024, kl 18.00 i klubbhuset, Buegata 9, Lillestrøm

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete medlemmene

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

9.1: Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

Ingen innkommende saker i 2024

Sak 11: Fastsette medlemskontingent (Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter)

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

            -leder

            -nestleder      

            -styremedlemmer

            -varamedlem

14.2 Kontrollutvalg

            -leder

            -nestleder

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomite:

            -leder

            -medlemmer

            -varamedlemmer

[14.5]  [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer endres tilsvarende]

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Kun tall fra regnskapsfører Lars Myhrer og Lars Jappee, som ble endret til kontrollutvalg i 2022.

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
  • Gjennomgang av pkt 1-15 og godkjenne saker til behandling. Info om hvordan stemme: Ved unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt.
 • Idrettslagets årsberetning
  • Vedlegg
 • Regnskap
  • Vedlegg
 • Kontrollutvalgets beretning
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Pkt 10 i sakslisten
 • Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt]
  • Endret for 2022. Ingen endring for neste periode.
 • Styrets forslag til budsjett
  • Vedlegg
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Ikke aktuelt
 • Valgkomiteens innstilling:
  • Leder: Walther Løken Hansen 2023-2025. Ikke på valg.
  • Nestleder: Jan Egil Martinsen 2024-2026. Gjenvalg. 
  • Styremedlem: Stig Lintorp 2023-2025. Ikke på valg.
  • Styremedlem: Heidi Nicolaisen 2023-2025. Ikke på valg.
  • Styremedlem: Anne Lise Leidland 2024-2026. Gjenvalg. 
  • Varamedlem: Gunnar Rasmussen 2022-2024. På valg. Nytt forslag Henrik Sognnæs 2024-2026.
 • Styrets innstilling til ny valgkomité:
  • Leder: Lise Angermo Grandahl 2024-2025
  • Nestleder: Tommy Halvorsen 2024-2025
  • Styremedlem: Sissel Jakobsen 2024-2025
  • Vara: Magnus Wangen 2024-2025

Med vennlig hilsen
styret i Lillestrøm Tennisklubb

LTK Årsregnskap 2023 – signert 09.03.24

LTK budsjett 2023

Årsberetning-LTK-2023

Kontrollutvalgets beretning for 2023