Innhold årsmøte 2019

Til medlemmer i Lillestrøm Tennisklubb

Lillestrøm 21.3.2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.2.2019

Årsmøtet avholdes den 28.3.2019, kl 18.00 i klubbhuset, Buegata 9, Lillestrøm

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1Fullmakt fra årsmøte at styret jobber med sak fra Skedsmo Tennisklubb om et tettere samarbeid.

10.2 Fullmakt fra årsmøtet at styret utreder muligheten for utvidelse av flere baner på stadion, og evt mulighet for en ekstra bane i Buegata.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2                Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

[15.5]            [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer endres tilsvarende]

15.5               To revisorer: Lars Myhrer, gjenvalg 2019-2020 og Lars Jappee, gjenvalg 2019-2020

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7                Leder av valgkomiteen

15.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9               Varamedlem til valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
  • Gjennomgang av pkt 1-15.9 og godkjenne saker til behandling. Info om hvordan stemme: Ved unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt.
 • Idrettslagets årsberetning
  • Vedlegg
 • Regnskap med revisors beretning
  • Vedlegg
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Pkt 10.1 i sakslisten
 • Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt]
  • Uendret
 • Styrets forslag til budsjett
  • Vedlegg
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Ikke aktuelt
 • Valgkomiteens innstilling:
  • Leder: Walther Løken Hansen 2017-2019. På valg. Gjenvalg 2019-2021.
  • Nestleder: Jan Egil Martinsen 2018-2020. Ikke på valg.
  • Styremedlem: Stig Lintorp 2017-2019. På valg. Gjenvalg 2019-2021.
  • Styremedlem: Heidi Nicolaisen 2017-2019. På valg. Gjenvalg 2019-2021.
  • Styremedlem: Anne Lise Leidland 2018-2020. Ikke på valg
  • Varamedlem på valg. Innstiller Gunnar Rasmussen 2018-2020
 • Styrets innstilling til ny valgkomité:
  • Leder: Børre Tosterud. Gjenvalg 2019-2020
  • Nestleder: Lise Angermo Grandahl gjenvalg 2019-2020
  • Styremedlem: Tommy Halvorsen gjenvalg 2019-2020
  • Vara: Sissel Jakobsen gjenvalg 2019-2020.

Med vennlig hilsen
styret i Lillestrøm Tennisklubb

Årsmøte-2019

Årsberetning-LTK-2018

Resultat og balanse per 31.12.18.-signert

Budsjett LTK 2019