Innhold årsmøte 2021

Til medlemmer i Lillestrøm Tennisklubb

Lillestrøm 13.06.2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.5.2021 og 10.6.2021 (endret pga ikke ferdig regnskap)

Årsmøtet avholdes den 17.6.2021, kl 18.00 i klubbhuset, Buegata 9, Lillestrøm

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Ingen innkommende saker i 2021

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2                Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

[15.5]            [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer endres tilsvarende]

15.5               To revisorer: Lars Myhrer, gjenvalg 2021-2022 og Lars Jappee, gjenvalg 2021-2022

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7                Leder av valgkomiteen

15.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9               Varamedlem til valgkomiteen

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
  • Gjennomgang av pkt 1-15.9 og godkjenne saker til behandling. Info om hvordan stemme: Ved unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt.
 • Idrettslagets årsberetning
  • Vedlegg
 • Regnskap med revisors beretning
  • Vedlegg
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Pkt 10.1 i sakslisten
 • Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt]
  • Uendret
 • Styrets forslag til budsjett
  • Vedlegg
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Ikke aktuelt
 • Valgkomiteens innstilling:
  • Leder: Walther Løken Hansen 2021-2023. Gjenvalg.
  • Nestleder: Jan Egil Martinsen 2020-2022. Ikke på valg. 
  • Styremedlem: Stig Lintorp 2021-2023. Ikke på valg.
  • Styremedlem: Heidi Nicolaisen 2019-2021. Gjenvalg.
  • Styremedlem: Anne Lise Leidland 2020-2022. Ikke på valg. 
  • Varamedlem på valg. Innstiller Gunnar Rasmussen 2020-2022. Ikke på valg.
 • Styrets innstilling til ny valgkomité:
  • Leder: Lise Angermo Grandahl 2021-2022
  • Nestleder: Tommy Halvorsen 2021-2022
  • Styremedlem: Sissel Jakobsen 2021-2022
  • Vara: Magnus Wangen 2021-2022

Med vennlig hilsen
styret i Lillestrøm Tennisklubb

Årsmøte-2021

Resultat per 31.12.20

Balanse per 31.12.20

Budsjett 2021.pdf

Årsberetning-LTK-2021